ઓરોર્ટ બોરુટો ડાઉનલોડ કરો: નેરુટ્રો નેક્સ્ટ જનરેશન્સ

એનાઇમ ઓસ્ટ: ડાઉનલોડિંગ એન્ડ એન્ડિંગ બોરુટોઃ નેરુટો નેક્સ્ટ જનરેશન [અપડેટ]

યો મિન્ના, તમે કેવી રીતે છો? ઠીક છે, આ વખતે હું ઓસ્ટ ઓપનિંગ ગીત શેર કરવા માંગું છું અને એનાઇમનું અંતર નવીનતમ છે બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન.

તેણીના ખુલી ગીતને દ્વારા ગાયું હતું કાન્ડા-બીઓન અને શીર્ષક "બેટન રોડ". જ્યારે અંત દ્વારા ગાયું છે ધ પેગીઝ શીર્ષક "ડ્રીમી જ્હોની".

બધુ જ, આ માત્ર ગીત છે!

================================================== ==============

યો, દરેકને શું થયું? .. યોશ, આ વખતે હું વિશે શેર કરવા માંગો છો "બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન"ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ ગાયન ઓસ્ટ.

શરૂઆતનું ગીત "બેટન રોડ"દ્વારા ગાયું કાન્ડા-બીઓન, અને અંતિમ ગીત "ડ્રીમી જ્હોની" દ્વારા ગાયું ધ પેગીઝ.

વેલ ગાય્સ, ચાલો તેને તપાસીએ!
================================================== ==============
લગુ ઓપનિંગ (ખુલી ગીત) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

કાન્તા-બીઓએન દ્વારા "બેટન રોડ"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [ફક્ત પૂર્ણ સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ]

ગીતો ભાષાંતર - ભાષાંતર: [અહીં ક્લિક કરો]
================================================== ============
લેગૂ ખુલી 2 (ખુલી ગીત 2) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

લિટલ ગ્લે મોન્સ્ટર દ્વારા "ઓવર"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

ગીતો ભાષાંતર - ભાષાંતર: [ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ============
લેગ્યુ એન્ડિંગ (સમાપ્તિ ગીત) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

ધ પેગીઝ દ્વારા "ડ્રીમી જ્હોની"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ:

સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [મીડિયાફાયર] - [Google ડ્રાઇવ]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષણ: ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે
================================================== ================
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 2 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

"સેયોનારા ચંદ્ર ટાઉન (સેઓનરા મૂન ટાઉન)" સિનેરિયો આર્ટ દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ]
વિસ્તૃત સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ] - [મીરર]

Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષણ: ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે
================================================== ================
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 3 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

MELOFLOAT દ્વારા "બોકુ ડબલ્યુ હૈશી Tsuzukeru"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Google ડ્રાઇવ] - [મીરર]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષણ: ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે
================================================== ================
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 4 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

"ડેન્શિન તમાશિ" રમત જિક્કૂઝા વાક્વાકુ બૅન્ડ દ્વારા
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષણ: ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે
================================================== ================
લેગૂ ખુલી 3 (ખુલી ગીત 3) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

બેન્ડ ક્યુટો દ્વારા "આ રમતમાં બધા છે"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

ગીતો ભાષાંતર - ભાષાંતર: [ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ============
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 5 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

કોલા મોડ દ્વારા "કોકુ ફુ ફુત્સુ (કુદરતની સુંદરતાઓ)"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 6 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

લેઇકા દ્વારા "બર્ડ બેર હરે એન્ડ ફિશ"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: -
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેગૂ ખુલી 4 (ખુલી ગીત 4) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

બ્રાયન ધ સન દ્વારા "લોનલી ગો!"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

ગીતો ભાષાંતર - ભાષાંતર: [ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ============
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 7 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

Polaris દ્વારા "Hitorie"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિડફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 8 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

ЯeaL દ્વારા "Tsuyogari ગુમાવનાર"
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================
લેગૂ ખુલી 5 (ખુલી ગીત 5) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

“Golden Time” by Fujifabric
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]

ગીતો ભાષાંતર - ભાષાંતર: [ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ============
અંતમાં એક્સએનએક્સ (અંત 9 સોંગ) બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન

“Ride or Die” by SkyPeace
લઘુ સંસ્કરણ / ટીવી કદ: [સોલિફાઈલ્સ] - [Zippyshare] - [મીરર]
સંપૂર્ણ સંસ્કરણ: [ટૂક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
Lirik Terjemahan - ગીતોના ભાષાંતર: [ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે]
================================================== ================

યોશ મિન્ના, તે છે ઓસ્ટ ગીત સાઉન્ડટ્રેક ખોલીને અને અંત બોરુટો: નરુટાનું આગલું જનરેશન તેના જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે ડાઉનલોડ લિંક સંપૂર્ણ સંસ્કરણ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. તેથી હા અહીં સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

યોશ, તે જ છે, જો તમને એવું લાગ્યું કે તે હજી સંપૂર્ણ સંસ્કરણ નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં, જ્યારે પૂર્ણ સંસ્કરણ પર લિંકને અપડેટ કરવામાં આવશે, તો ફક્ત આ બ્લોગને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને સંપૂર્ણ સંસ્કરણ અપડેટ થાય ત્યારે તમને નોટિસ મળશે. જુઓ યાહ!

 • ost boruto
 • ડાઉનલોડ કરો ost boruto
 • lagu ost boruto ડાઉનલોડ કરો
 • લીગુ અંત બોરોટો ડાઉનલોડ કરો
 • સાઉન્ડટ્રેક બોરુટો ડાઉનલોડ કરો
 • સાઉન્ડટ્રેક બોરુટો
 • લુગુ અંત બોરીટો નારાતી આગલી પેઢી ડાઉનલોડ કરો
 • બરોટો અંત
 • બોરુટોના પ્રારંભ ડાઉનલોડ
 • લેગુઆ ઓપનિંગ boruto ડાઉનલોડ કરો
 • અંત બોરીટો ડાઉનલોડ કરો
 • લુગુઆ અંત 2 boruto ડાઉનલોડ કરો
 • અંત બ્રોટો 2
 • લૅગૂ ઑસ્ટ બોરુટો
 • ost boruto mpxNUMX
 • બ્રોટો ખોલીને
 • 2 boruto અંત ડાઉનલોડ કરો
 • લેંગ્વેજ બ્રોટો અંત 2 ડાઉનલોડ કરો
 • lagu ઓપનિંગ boruto naruto આગામી પેઢી ડાઉનલોડ કરો
 • 2 બરોટો અંત

તમારી ટિપ્પણી ઉમેરો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.